ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. De verantwoordelijke van de website

De uitgever en de verantwoordelijke van deze website is Yannick Sas, met maatschappelijke zetel in 1040 Brussel, Toulousestraat 45. Yannick Sas is ingeschreven in de KBO onder nummer BE0822. 090. 044. Voor alle vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen per aangetekend schrijven gericht aan het bovenvermelde adres of een e-mail sturen naar het adres: ilike [ at ] yannicksas [ dot ] com

2. Aanvaarding van deze voorwaarden

Het bezoek aan de website van Yannick Sas houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de bezoeker van deze gebruiksvoorwaarden van Yannick Sas, van het handvest voor de bescherming van de privacy en van het cookiebeleid in.

Deze 3 documenten kunnen worden geraadpleegd op de website van Yannick Sas. De bepalingen van het handvest voor de bescherming van de privacy en van het cookiebeleid maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. Beperking van de aansprakelijkheid

Het is de bedoeling van de informatie die op deze website wordt gegeven, om u algemene uitleg te geven over Yannick Sas en de diensten die zij aanbiedt. Die informatie is niet aangepast aan persoonlijke situaties.

Yannick Sas doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld volledig, juist, omvattend en bijgewerkt is. Ondanks die inspanningen kan de informatie die u ter beschikking wordt gesteld fouten bevatten. Indien de informatie die op de website wordt verspreid fouten bevat of indien bepaalde informatie op de website niet beschikbaar is, zal Yannick Sas alles in het werk stellen om dit recht te zetten. Yannick Sas kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

Yannick Sas biedt geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige werking van de website, de tijdelijke niet- beschikbaarheid van de website of eender welke andere vorm van directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek aan en het gebruik van de website.

De website kan hypertekstlinks bevatten naar websites of webpagina’s van derden of er indirect naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar die websites of webpagina’s houdt geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van die websites of webpagina’s in. Yannick Sas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van dergelijke websites of webpagina’s, noch voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

4. Intellectuelle eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Yannick Sas of aan derden. Elke reproductie of eender welk gebruik van deze inhoud is verboden behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Yannick Sas, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van wettelijke bepalingen (die meer bepaald in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht zijn vervat).

5. Varia

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook om deze regelmatig te raadplegen.

In geval van verschillen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie van deze algemene voorwaarden (met inbegrip van het handvest voor de bescherming van de privacy en het cookiebeleid), heeft de Franstalige versie voorrang.

6. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken

De website (met inbegrip van de algemene voorwaarden, het handvest voor de bescherming van de privacy en het cookiebeleid) wordt be- heerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Handvest voor de bescherming van de privacy

Yannick SAS hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door Yannick Sas in overeenstemming met de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG/ GDPR”).

De maatschappelijke zetel van Yannick Sas is gevestigd in 1040 Brussel, Toulousestraat 45. Yannick Sas is ingeschreven in de KBO onder nummer BE0822. 090. 044.

Voor alle vragen met betrekking tot ons handvest voor de bescherming van de privacy of om een van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per aangetekend schrijven gericht aan het bovenstaande adres of via e-mail naar het volgende adres: ilike [ at ] yannicksas [ dot ] com

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij ?

Yannick SAS verwerkt geen gevoelige persoonsgegeven in de zin van de AVG/GDPR.

Om het surfen op de website van Yannick Sas te vergemakkelijken en het technisch beheer van de website te optimaliseren, kan Yannick Sas op haar website gebruik maken van cookies. Ons cookiebeleid wordt op de website nader toegelicht.

3. Vragen en klachten ?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit handvest voor de bescherming van de privacy, kunt u een e-mail sturen naar ilike@yannicksas of een aangetekend schrijven richten aan de zetel van Yannick Sas.

U kunt zich eveneens tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wenden indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yannick Sas: www.dataprotectionauthority.be

4. Wijziging, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Yannick Sas behoudt zich het recht voor het handvest op elk moment te wijzigen om zich naar de toepasselijke wetten te schikken. De toepasselijke versie van het handvest is die welke van kracht is op de website van Yannick Sas. Wij raden u bijgevolg aan om het geldende handvest tegelmatig te raadplegen op onze website.

De geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van het handvest zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het handvest, zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Cookiesbeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Yannick Sas, gevestigd te 1040 Brussel, toulousestraat 45 en bij de KBO onder nummer BE0822. 090. 044. geregistreerd.

Voor elke vraag met betrekking tot dit cookiebeleid of om een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per aangetekende brief op bovengenoemd adres of per e-mail op het volgende adres: ilike@yannicksas

Wat zijn cookies ?

De term "cookies" dient in de breedste zin van het woord te worden opgevat en omvat alle tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst en/of gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van een software of een mobiele applicatie.

De regels voor de bescherming van de privacy en persoonsgegevens zijn van toepassing, aangezien cookies de verwerking van uw gegevens mogelijk maken.

De voorschriften zijn van toepassing ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt en hebben bijvoorbeeld betrekking op trackers die zijn geplaatst op computers, smartphones, digitale tablets en videogameconsoles die zijn aangesloten op het internet.

Raadpleeg het privacybeleid van onze site in aanvulling op dit beleid, in het bijzonder met betrekking tot uw rechten.

Voor uw gemak gebruiken we de term "cookie", die alle trackingtechnologieën omvat.

Voor meer informatie over cookies, zie bijvoorbeeld :

- https://www.autoriteprotectiondonnees.be/taxonomy/term/9160
- https://www.cnil.fr/fr/cookies-comment-mettre-mon-site-web-en-conformite

Waar dienen cookies voor ?

Er zijn verschillende soorten cookies.

Niet-functionele cookies worden gebruikt voor statistische analyse of marketingdoeleinden. Yannick Sas maakt geen gebruik van deze cookies.

LTechnische of functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website die u wilt bezoeken. Ze worden met name gebruikt om websites te beveiligen, om de veiligheid van gegevens te garanderen, om de belasting van het bezoek aan onze servers te spreiden of om de gebruikersinterface aan te passen, bijvoorbeeld om uw taalkeuze te onthouden, om bepaalde informatie te bewaren bij het invullen van formulieren om te voorkomen dat u dezelfde gegevens systematisch opnieuw moet invoeren of om de website weer te geven op de manier die het best overeenkomt met uw browsertype. Ze worden ook gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld uw keuze van cookies.

Yannick Sas maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.

Houd er echter rekening mee dat uw browserinstellingen of het gebruik van bepaalde cookie-blokkers de plaatsing van deze cookies kunnen verhinderen. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat onze website in dit geval mogelijk niet correct functioneert.

Oorsprong van de cookies

Cookies worden door Yannick Sas zelf geplaatst met behulp van zijn webdesignbureau Percil Solutions.

Duur van de cookies

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde "sessie"-cookies), terwijl andere voor langere tijd op uw computer blijven staan (zogenaamde "permanente" cookies).

LDe duur van onze cookies wordt aangegeven in de onderstaande lijst met cookies met cookies op onze site, met vermelding van hun naam, herkomst (eerste of derde partij cookie), duur en beschrijving.

In de kolom "omschrijving" staan de doeleinden van het cookie in kwestie, de categorieën van persoonsgegevens die via het cookie worden verwerkt en, in het geval van een cookie van een derde partij, de link naar het privacybeleid van die derde partij.

Grondslag voor de cookieverwerking

Alleen functionele cookies, die nodig zijn voor de goede werking van onze site of die nodig zijn voor een dienst die door Yannick Sas via haar site wordt geleverd, mogen zonder uw toestemming worden geïnstalleerd. De verwerking van persoonsgegevens door deze cookies is gebaseerd op ons legitieme belang bij de goede werking van onze site en onze diensten, en in het bijzonder de veiligheid van onze website.

Hoe kies je welke cookies Yannick Sas plaatst

Webbrowsers zijn vaak standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt echter altijd uw browser configureren om cookies te accepteren of te blokkeren. Het blokkeren van alle cookies kan echter de goede werking van onze site verhinderen.

U kunt ook de op uw apparaat geïnstalleerde cookies verwijderen.

Elke browser is anders geconfigureerd voor het beheer van cookies. We nodigen u uit om de specifieke documentatie voor de browser die u gebruikt te raadplegen door de volgende link te raadplegen: https:// www.allaboutcookies.org

Varia

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te wijzigen en/of bij te werken.

Welkom

deze website gebruikt cookies. Indien u hier meer over wil weten, kan u klikken op "read more"

Accept and continue Tell me more
close ×